Đổi ngôn ngữ

Vào ứng dụng Redfinger, chọn server gần nhất, sau đó đăng nhập vào tài khoản Redfinger của bạn;

Đổi ngôn ngữ

Vào điện thoại đám mây, chọn Cài đặt > Cài đặt ngôn ngữ và bàn phím > Ngôn ngữ > Chọn ngôn ngữ bạn muốn

switch language - settingswitch language - systemswitch language, redfinger cloud phonechoose English language, redfinger cloud phone

Sau khi hoàn thành những bước trên, bạn sẽ có thể đổi ngôn ngữ trong điện thoại đám mây.