Đặt lại mật khẩu

Mở trang đăng nhập của website Redfinger, nhấp vào "Đặt lại mật khẩu";

Đặt lại mật khẩu

Nhập email đăng ký của bạn, gửi mã xác minh, sau khi xác minh thành công sẽ có thể thay đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu 2Mã xác minh đã được gửi đến email